Algemene voorwaarden Hulshof Business Cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen


Artikel 1
Definities

1.1

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “Opdrachtnemer” of “Leverancier” of “Hulshof” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HULSHOF BUSINESS CASES B.V.”, zijnde de rechtspersoon die de Opdracht voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken heeft aanvaard.

1.2

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “Opdrachtgever” of “Afnemer”, daaronder begrepen “eenieder met wie Hulshof een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Hulshof aanbieding doet”, wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan Opdrachtnemer de Opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.

1.3

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’Opdracht’’ wordt verstaan het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden te verrichten of zaken te leveren.

1.4

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’Maatwerk’’ wordt verstaan producten die volgens de specificaties van de Afnemer vervaardigd zijn of een ander persoonlijk karakter dragen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (zowel ten aanzien van de webshop als ten aanzien van Maatwerk) zoals aanbiedingen, leveranties, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand zijdens Hulshof, waarbij Hulshof als Opdrachtnemer en/of Leveranciers van zaken optreedt. Hulshof wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af. Door het verstrekken van een Opdracht aan Hulshof aanvaardt Afnemer deze algemene voorwaarden.

2.2

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Hulshof slechts voorzover zulks door Hulshof schriftelijk is bevestigd en dan alleen voor de betreffende transactie. Bij een samenloop van door Afnemer gehanteerde algemene inkoop voorwaarden en onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

2.3

Opdrachtgever heeft nimmer te gelden als een (handels)agent of distributeur van Hulshof tenzij hij als zodanig bij overeenkomst is aangesteld.

Artikel 3 Eigendomsovergang en –voorbehoud

3.1

Hulshof behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst afgeleverde zaken en te leveren zaken totdat de vordering(en) betreffende tegenprestatie(s) voor de door Hulshof afgeleverde en te leveren zaken geheel is cq. zijn voldaan. Indien Hulshof ten behoeve van de opdrachtgever krachtens een zodanige overeenkomst door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Hulshof geheel heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor de vorderingen die Hulshof jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in een of meer van haar verplichtingen jegens Hulshof.

3.2

Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijk macht is en de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen.

3.3

Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de

normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Opdrachtgever is verplicht jegens

zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen voor en/of namens Hulshof op voet van het bepaalde

in dit artikel.

3.4

Indien het eigendomsvoorbehoud bedoeld onder 3.1 door welke oorzaak dan ook teniet gaat, behoudt Hulshof zich hierbij reeds nu voor alsdan het pandrecht op de afgeleverde zaken cq. de nieuw gevormde za(a)k(en) cq. hoofdza(a)k(en) voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen bedoeld onder 3.1. Voor anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde vorderingen, die Hulshof uit welken hoofde dan ook, nog tegen de opdrachtgever mocht hebben, behoudt Hulshof zich hierbij tevens reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van deze vorderingen.

Artikel 4 Aanvaarding en reclames

4.1

Zodra (af-)levering is geschied, is Afnemer verplicht het (af-)geleverde te keuren.

4.2

Reclames omtrent het (af-)geleverde dienen binnen acht dagen na (af-)levering aan Hulshof schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt.

4.3

Indien niet overeenkomstig artikel 4.2 is gereclameerd vervalt het recht van reclame na de in artikel 4.2 gestelde termijn.

4.4

Hulshof neemt geen klachten in behandeling die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik en zien op slijtage en beschadigingen.

4.5

Indien bijzondere beproevingen zijn overeengekomen dan begint de termijn van de in lid 2 van dit artikel genoemde acht dagen te lopen, zodra deze beproevingen beëindigd kunnen zijn. Eventuele kwaliteits- en kwantiteitscontroles van het (af-)geleverde geschieden op een door Hulshof te bepalen plaats en tijd conform de vooraf overeengekomen normen en criteria. De conform de overeengekomen normen en criteria verrichte kwaliteits- en kwantiteitscontroles zijn bindend.

4.6

Zo de (af-)levering niet wordt aanvaard, is Leverancier gerechtigd, danwel nakoming van de overeenkomst te vorderen, danwel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval de nakoming van de overeenkomst wordt gevorderd, kan Leverancier aanvullend schadevergoeding vorderen, waaronder zijn te rekenen opslagkosten, welke opslagkosten in ieder geval 1% per maand zullen bedragen van de factuurwaarde van de opgeslagen zaken en wel verschuldigd voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de zaken in opslag worden gehouden.

4.7

Eventuele klachten van Afnemer naar aanleiding van de door Hulshof geleverde zaken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Hulshof, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. Hulshof is te bereiken via:

Hulshof Business Cases B.V.

Lievelderweg 72

7131 MD LICHTENVOORDE

Telefoon verkoop: 0544-376 596

e-mail: [email protected]

Artikel 5 Aansprakelijkheid en garanties

5.1

Ingeval van niet deugdelijke levering geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend en alleen hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

5.2

Uitsluitend die gebreken, welke het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of het gevolg zijn van fabricagefouten en zich voordoen binnen drie maanden na de (af-)levering zullen kosteloos door Hulshof worden hersteld, danwel zal Hulshof, zulks ter keuze van Hulshof, de (af-)geleverde zaken vervangen door zaken zonder gebreken. Afnemer kan op dit artikellid slechts een beroep doen zo Afnemer reclameert op een wijze als in artikel 4 voorgeschreven.

5.3

Hulshof aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de werking van in te bouwen apparatuur en bekabeling in door Hulshof vervaardigde producten.

5.4

Indien de (af-)levering door omstandigheden buiten de macht van Hulshof of op verzoek van de Afnemer wordt vertraagd, zullen in dit artikel vorenstaand aangegeven termijnen aanvangen op de dag, waarop de (af-)levering zou hebben plaatsgevonden, indien de omstandigheden zich niet hadden voorgedaan respectievelijk als bedoeld verzoek niet was gedaan.

5.5

Afnemer zal Hulshof een redelijke termijn laten voor het leveren van vervangende zaken op grond van artikel 5.2. Weigert Afnemer zodanige redelijke termijn dan is Hulshof van haar verplichtingen ontheven. Eveneens is Hulshof van haar verplichtingen ontheven, zodra buiten toestemming van Hulshof door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.

5.6

In geen geval is Hulshof aansprakelijk voor meer dan voldoening van de koopprijs van de betreffende zaak.

5.7

Eventueel door Hulshof te verrichten herstel of vervanging vindt plaats bij Hulshof ter plaatse. Transport van het te herstellen of te vervangen product van en naar Hulshof is immer voor rekening en risico van Afnemer.

5.8

Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

 • De Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Hulshof en/of op de verpakking behandeld zijn of de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
 • Hulshof niet volgens artikel 5.2 door de Afnemer in de gelegenheid is gesteld de gebreken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen.


Artikel 6
Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1

Hulshof is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de Afnemer of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit een met Hulshof aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Hulshof, een door Hulshof gedaan beroep op overmacht of een door Hulshof geleverde zaak of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de Afnemer of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hulshof.

6.2

Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Hulshof te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de Afnemer uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Hulshof heeft betaald c.q. verschuldigd is.

6.3

In alle gevallen waarin Hulshof een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

6.4

De Afnemer zal Hulshof op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Hulshof ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 7 Overmacht

7.1

Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als een situatie van overmacht zijdens Hulshof in ieder geval: staking, brand, vergaan van zaken, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, werkbezetting, in gebreke blijven van Leveranciers, de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Hulshof om wat voor reden dan ook alsmede alle omstandigheden waardoor Hulshof in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

7.2

In geval van overmacht heeft Hulshof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin de overmacht voortduurt, danwel, indien de overmacht heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 Ondergeschikten

8.1

Toezeggingen door personeel van Hulshof gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door Hulshof zijn erkend.

8.2

In alle gevallen, waarin Hulshof een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Hulshof ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Hulshof werken, daarop beroep doen.

Artikel 9 Privacy

9.1

Alle persoonsgegevens (als bedoeld in de Algemene Verordening gegevensbescherming), die de Afnemer in het kader van de bestelling aan Hulshof verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Hulshof met de Afnemer heeft gesloten, indien dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of de Afnemer daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring.

9.2

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming door Hulshof worden verwerkt in de samenwerking met derde partijen, komt Hulshof een verwerkersovereenkomst overeen, indien de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit vereist.

Artikel 10 Ontbinding

10.1

Indien de opdrachtgever, onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijkt in de nakoming van haar verplichtingen jegens Hulshof, zal de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, ontbonden zijn, tenzij Hulshof alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. In geval van voornoemde ontbinding verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Hulshof zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boeten van 15% van de overeengekomen verkoopsprijs, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten zoals vermeld in artikel 18 en 26 van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen.

10.2

Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Hulshof bevoegd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of, indien haar faillissement, danwel schuldsanering wordt of is aangevraagd, danwel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Hulshof op opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat Hulshof tot schadevergoeding is gehouden. In alle gevallen waarin opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat zij haar verplichtingen jegens Hulshof niet zou kunnen nakomen, is zij verplicht Hulshof terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 11 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

11.1

Indien één of meer bepalingen nietig zouden zijn of worden laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens) vernietigd mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1

Behoudens de bevoegdheid van Hulshof de wederpartij te dagen voor de Rechter van de woonplaats van de wederpartij is overigens en bij uitsluiting bevoegd de bevoegde Rechter in het Arrondissement Zutphen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1

Op alle met Leverancier te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Weens koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980).

Hoofdstuk II: Webshop

De in dit hoofdstuk ‘Webshop’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op de producten die Hulshof via haar webshop aanbiedt en/of levert.

Artikel 14 Aanbiedingen

14.1

Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijdens Hulshof zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

14.2

Het aanbod op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hulshof spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Hulshof vermeldt op de website binden Hulshof niet. Bij het aanbod zal in ieder geval worden vermeld:

 • - de belangrijkste kenmerken van het product;
 • - de prijs exclusief BTW;
 • - de kosten van aflevering;
 • - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • - de mogelijkheid van ontbinding en retourzending;
 • - de geldigheidstermijn van het aanbod;

14.3

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Hulshof de bestelling van de Afnemer per e-mail heeft bevestigd, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeenkomst. In deze e-mail zal Hulshof in ieder geval het volgende bevestigen:

 • - de belangrijkste kenmerken van het product;
 • - de prijs inclusief BTW;
 • - de kosten van aflevering;
 • - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • - de voorwaarden voor gebruikmaking van het recht van ontbinding en retourzending;
 • - het bezoekadres van Hulshof;

14.4

Bij verschil tussen de -door de Afnemer beoogde- bestelling en de schriftelijke bevestiging van Hulshof is de Afnemer aan de schriftelijke bevestiging van Hulshof gebonden tenzij de Afnemer binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Hulshof bericht dat de bevestiging van Hulshof niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. Opdracht en de Afnemer bewijst dat zulks voor Hulshof kenbaar was.

14.5

De administratie van Hulshof geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Hulshof enerzijds en de Afnemer anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

14.6

Hulshof behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Hulshof zal de Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Hulshof besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Hulshof op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de Afnemer te voldoen.

14.7

Hulshof is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Hulshof alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de Afnemer heeft ontvangen.

Artikel 15 Prijzen

15.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer. De prijzen staan in euro’s vermeld.

15.2

Indien de in lid 1 bedoelde kostprijs (c.q. kostprijsbepalende factoren), danwel het BTW-tarief ten tijde van de (af-)levering is gewijzigd, is Hulshof gerechtigd de aan Afnemer te berekenen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Van deze bevoegdheid kan Hulshof gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen gebruik maken, tenzij Hulshof Afnemer heeft gevraagd binnen 7 dagen te laten weten of de hogere prijs wordt geaccepteerd, danwel of ontbinding wordt verlangd, dit zonder dat daarmee het recht ontstaat op enige schadeloosstelling of schadevergoeding. Bij gevraagde ontbinding heeft Hulshof alsnog het recht te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Hulshof dient vervolgens binnen zeven dagen na ontvangst van de reactie van Afnemer te laten weten of de overeenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, danwel dat de overeenkomst alsnog op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gestand wordt gedaan. Reageert Afnemer niet op de vorenbedoelde uitnodiging dan wordt hij geacht de hogere prijs te accepteren.

15.3

Ingeval Hulshof na orderbevestiging wijziging van de overeenkomst door Afnemer aanvaardt, danwel de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Hulshof door de Afnemer te verstrekken informatie of instructie niet, niet tijdig of niet deugdelijk ontvangt, is Hulshof gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten en renten aan Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 16 Aflevering, vervoer en risico-overgang

16.1

Hulshof streeft ernaar een bestelling binnen 3 werkdagen te leveren, doch zal uiterlijk binnen 14 werkdagen na bestelling leveren. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal Hulshof de Afnemer daarvan melding maken binnen 14 werkdagen na bestelling. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Hulshof niet in verzuim en geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Hulshof.

16.2

(Af-)levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat de zaken de magazijnen van Hulshof hebben verlaten of op het tijdstip dat Hulshof Afnemer heeft medegedeeld dat de zaken ter verzending gereed staan, naar gelang welk tijdstip eerder ligt.

16.3

Vervoer van verkochte, danwel te leveren zaken is voor rekening en risico van Afnemer.

16.4

Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip van de (af-)levering voor rekening van Afnemer. Indien de (af-)levering op verzoek van de Afnemer wordt vertraagd, gaat het risico voor de te leveren zaken op Afnemer over op de dag dat de aanvankelijke levering bij Hulshof was gepland.

16.5

Indien Afnemer Hulshof daartoe tijdig de wens te kennen geeft, is Hulshof bereid de goederen op kosten van Afnemer te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risico-overgang op de Afnemer en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van de Afnemer komen.

16.6

In alle gevallen heeft de Afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) Hulshof bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie maanden alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding nimmer meer zal bedragen en derhalve gefixeerd wordt op 10% van hetgeen Afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Hulshof had moeten betalen.

Artikel 17 Herroepingsrecht / recht van retour

17.1

De Afnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen derde, die niet vervoerder is. Het hiervoor omgeschreven recht van retour is niet geldig ten aanzien van Maatwerk producten.

17.2

Indien de Afnemer van de in lid 1 van dit artikel beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient de Afnemer het product vergezeld van het retourformulier te retourneren aan Hulshof te bereiken via het volgende adres:

Hulshof Business Cases B.V.

Lievelderweg 72

7131 MD LICHTENVOORDE

Telefoon verkoop: 0544-376 596

e-mail: [email protected]

17.3

Retourneren geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.

17.4

Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van Hulshof worden retour gezonden.

17.5

Een retour gezonden product dat niet voldoet aan de in lid 4 van dit artikel opgenomen voorwaarden, wordt niet geaccepteerd. De administratie van Hulshof is hierin bepalend.

17.6

Het door de Afnemer betaalde bedrag zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen worden terugbetaald aan de Afnemer.

Artikel 18 Facturering en betaling

18.1

Betaling dient te geschieden via iDEAL, SOFORT Banking, SEPA Credit Transfer of door middel van een creditcard. Creditcardinformatie wordt verwerkt door middel van een SSL(secured socket layer)-verbinding. Hulshof is op geen enkele wijze aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

18.2

Hulshof is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering.

18.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

18.4

Voor de Afnemer geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met een rente ter grootte van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag, direct na het vervallen van de afgesproken betaaltermijn, zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning, verschuldigd zijn.

18.5

Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van Afnemer als bedoeld in lid 4. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Afnemer verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 50,-.

Hoofstuk III: Maatwerk

De in dit hoofdstuk ‘Maatwerk’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op Maatwerk producten die Hulshof ontwerpt en/of ontwikkelt en/of levert ten behoeve van de Afnemer.

Artikel 19 Aanbiedingen en zichtmodellen

19.1

Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijdens Hulshof zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

19.2

Ten behoeve van aanbiedingen of offertes opgegeven, getoonde of verstrekte maten, gewichten en monsters zijn illustratief en zijn evenals tekeningen, mallen, modellen en gereedschappen al dan niet afgebeeld in catalogi en reclamemateriaal niet bindend, tenzij Hulshof schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft verklaard. Voornoemde stukken blijven onder verwijzing naar artikel 20.1 van deze voorwaarden eigendom van Opdrachtnemer en dienen op haar verzoek onverwijld te worden geretourneerd. Gebruik door opdrachtgever en/of derde zonder toestemming van Hulshof is verboden.

19.3

Zichtmodellen welke aan Afnemer ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van Hulshof. Zichtmodellen worden geacht onbeschadigd aan Afnemer ter beschikking te zijn gesteld. Zichtmodellen dienen binnen een redelijke termijn onbeschadigd aan Hulshof te worden geretourneerd. Beschadigingen aan zichtmodellen dienen door Afnemer aan Hulshof te worden vergoed. De kosten van de schade zullen door Hulshof aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 20 Tekeningen, modellen en gereedschappen

20.1

Door of namens Hulshof vervaardigde tekeningen, mallen, modellen en gereedschappen blijven eigendom van Hulshof, ook al zijn daarvoor aan Afnemer kosten in rekening gebracht en ook al zijn zodanige vervaardigd in specifieke opdracht van Afnemer en ook al rusten daarop intellectuele en industriële eigendommen van Afnemer of een derde. Afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat tekeningen, mallen, modellen en gereedschappen voor zover die aan Afnemer ter beschikking worden gesteld, niet worden gekopieerd, nagebootst, aan derden ter hand gesteld of getoond of door derden gebruikt, dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hulshof.

20.2

Afnemer zal Hulshof vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van inbreuk op rechten, daaronder begrepen die van intellectuele en industriële eigendommen, op door Afnemer aan Hulshof geleverde en/of ter beschikking gestelde stukken als genoemd in artikel 2.1 van deze voorwaarden, indien bij gebruik enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Afnemer of een derde wordt geschonden. Afnemer verplicht zich tot vergoeding van alle schade aan Hulshof die zij lijdt en/of zal lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten, onder andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

Artikel 21 Overeenkomsten

21.1

Overeenkomsten met Hulshof komen niet anders dan schriftelijk tot stand.

21.2

Een overeenkomst wordt geacht middels en overeenkomstig de schriftelijke orderbevestiging tot stand te zijn gekomen, zulks tenzij binnen zeven dagen na verzending van zodanige orderbevestiging daartegen is geprotesteerd door Afnemer.

21.3

Gebruikersinstructies, tekeningen, verzenddocumenten, folders en overige informatie vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22 Prijzen

22.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door Hulshof schriftelijk, uitdrukkelijk, is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn. Transport-, emballage-, verzend- en/of portokosten zijn voor rekening van de Afnemer.

22.2

Indien de in lid 1 bedoelde kostprijzen (c.q. kostprijsbepalende factoren) ten tijde van de (af-)levering gewijzigd zijn, is Hulshof gerechtigd de aan Afnemer te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, van welke bevoegdheid Hulshof gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen gebruik mag maken, dan nadat Afnemer in de gelegenheid is gesteld om zich uit te laten of hij de hogere prijs wenst te accepteren, danwel tot ontbinding, zonder enige schadeloosstelling of schadevergoeding, hoe ook genaamd, van de overeenkomst wil komen, in welk laatste geval Hulshof alsnog het recht heeft om te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Afnemer dient binnen zeven dagen na daartoe door Hulshof te zijn uitgenodigd kenbaar te maken of de hogere prijs, danwel vorenbedoelde ontbinding wordt gewenst, waarna Hulshof evenzo binnen zeven dagen na het antwoord van Afnemer kenbaar dient te maken of de overeenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, danwel alsnog op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gestand wordt gedaan. Reageert Afnemer niet op de vorenbedoelde uitnodiging dan wordt hij geacht de hogere prijs te accepteren.

22.3

Zo een (af-)levering op verzoek van de Afnemer langer dan één maand wordt vertraagd, wordt Afnemer voor iedere verdere maand vertraging of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op het moment van de vertraging geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag, welke vertraging onverlet laat de betalingsverplichting van Afnemer overeenkomstig de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn.

22.4

Ingeval Hulshof na orderbevestiging wijziging van de overeenkomst door Afnemer aanvaardt, danwel de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Hulshof door de Afnemer te verstrekken informatie of instructie niet, niet tijdig of niet deugdelijk ontvangt, is Hulshof gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten en renten aan Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 23 Levertijd

23.1

De leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag der dagtekening van een verzonden opdrachtbevestiging, danwel bij gebreke van dien vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt en zal slechts kunnen worden gehandhaafd, indien de Afnemer er zorg voor draagt dat alle gegevens die door hem moeten worden verstrekt, zowel als vereiste toestemmingen e.d. op tijd bij Hulshof binnenkomen en dat verschuldigde betalingstermijnen op tijd zijn voldaan. Indien Afnemer niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.

23.2

Alle door Hulshof genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend en/of als fatale termijn te beschouwen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Hulshof niet in verzuim en geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Hulshof.

23.3

In alle gevallen heeft de Afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) Hulshof bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie maanden alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding nimmer meer zal bedragen en derhalve gefixeerd wordt op 10% van hetgeen Afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Hulshof had moeten betalen.

Artikel 24 Leveringsomvang

24.1

Tot grondslag voor de omvang der levering dienen de kosten, begrotingen en offertes c.q. aanbiedingen, tekeningen en omschrijvingen die door Hulshof zijn vervaardigd c.q. afgegeven, behoudens voor zover zodanige afkomstig van Afnemer uitdrukkelijk door Hulshof zijn erkend.

24.2

Hulshof heeft het recht van de overeengekomen hoeveelheid tot een gering percentage van 5% af te wijken, zonder dat dit tot enige verrekening aanleiding geeft. Hulshof is voorts gerechtigd van het overeengekomene af te wijken daar waar het betreft geringe afwijkingen op kleur, maatvoering en glans van het te leveren. Afwijkingen van een zichtmodel daaronder begrepen.

Artikel 25 Aflevering, vervoer en risico-overgang

25.1

(Af-)levering wordt geacht te zijn geschied op het tijdstip dat de zaken de magazijnen van Hulshof hebben verlaten of op het tijdstip dat Hulshof Afnemer heeft medegedeeld dat de zaken ter verzending gereed staan, naar gelang welk tijdstip eerder ligt.

25.2

Vervoer van verkochte, danwel te leveren zaken is voor rekening en risico van Afnemer.

25.3

Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip van de (af-)levering voor rekening van Afnemer. Indien de (af-)levering op verzoek van de Afnemer wordt vertraagd, gaat het risico voor de te leveren zaken op Afnemer over op de dag dat de aanvankelijke levering bij Hulshof was gepland.

25.4

Indien Afnemer Hulshof daartoe tijdig de wens te kennen geeft, is Hulshof bereid de goederen op kosten van Afnemer te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van de risico-overgang op de Afnemer en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van de Afnemer komen.

Artikel 26 Betaling

26.1

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden contant bij de (af-)levering zonder enige korting of compensatie of – ingeval een factuur wordt verzonden – door middel van storting of overmaking op een door Hulshof aangegeven bankrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum. Andere betalingscondities zijn alleen dan bindend indien Hulshof daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van Hulshof is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

26.2

Iedere betaling van de Afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door Hulshof gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

26.3

Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag.

26.4

Ongeacht andersluidende wettelijke regelingen komen alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van Afnemer. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Afnemer verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 50,--.